آمیختگی معماری و شهرسازی منجر به نوسازی شهرها خواهد شد

معماری

پروفسور سيد محسن حبيبي در نشست شهروندي و زيبايي‌شناسي شهري، بهسازي و نوسازي شهري در كلانشهرها با تشريح جزئيات زيبايي‌شناسي شهري اظهار كرد: شهر به كيفيت آن شناخته می‌شود كه با سه علم زيست سرزميني، دانش محيط زيست، اقليم و طبيعت و دانش فناوري زمانه تلفيق شده است.

ادامه مطلب